Kohti kestävää liikkumista GoGreenRoutes-hankkeessa - Lahti

Kohti kestävää liikkumista GoGreenRoutes-hankkeessa

Syyskuussa 2020 käynnistynyt GoGreenRoutes-projekti keskittyy luontolähtöisten ratkaisuiden kehittämiseen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kestävyys ja hyvinvointi ovat ympäristöpääkaupungin teemoja, joihin projektin toimenpiteillä etsitään innovatiivisia ratkaisuja mm. kestävään liikkumiseen.

KoivukujaKestävällä liikkumisella tarkoitetaan ympäristön ja yhteiskunnan kannalta suotuisia kulkutapoja, jotka ovat myös taloudellisia, sujuvia ja turvallisia sekä liikkujan terveyttä kohentavia. Se on hyväksi mm. terveydelle ja hyvinvoinnille sekä edistää elämänlaatua. Kestävän liikkumisen edistäminen on pitkälti vaikuttamista asenteisiin ja taitoihin. Lisäksi tarvitaan sekä kasvatuksellisellisia että maankäyttöön ja ympäristöön kohdistuvia toimenpiteiteitä. Lahdessa kestävää liikkumista rakennetaan monipuolisesti yhdessä eri toimijoiden kanssa. Tässä yhtenä keskeisenä toimenpiteenä on nelivuotinen (2020-2024) yhteiseurooppalainen GoGreenRoutes-projekti.

Liikkuminen osana kokonaisvaltaista, 360° terveyttä

GoGreenRoutes keskittyy erityisesti hyvinvointiin, liikuntaan, ravitsemukseen, uneen, kognitioon ja suorituskykyyn, ihmisen ja luonnon väliseen vuorovaikutukseen sekä kestävyyteen, joista muodostuu kokonaisvaltainen 360° terveys. Liikkeen, kuten muidenkin osatekijöiden, vaikutuksiin syvennytään projektissa neljästä teemasta:

· KASVU – Luontopohjaisten yritysten tukeminen

· TUNNE – Luontolähtöisten ratkaisuiden tuominen osaksi kaupunkilaisten arkea

· TIETO – Tiedon jakaminen ja kerääminen ihmisen ja luonnon välisistä yhteyksistä

· LIIKE – Kestävät elämäntavat, vihreä liikunta, saavutettavuus ja palautuminen

LIIKE-teeman keskiössä on erityisesti vihreissä ympäristöissä tapahtuva liikkuminen sekä luontoympäristöjen palauttavat vaikutukset. Luontoympäristöissä tapahtuvalla liikunnalla eli luontoliikunnalla, on todettu vastaavia terveysvaikutuksia, kun millä tahansa säännöllisellä ja monipuolisella liikunnalla. Verrattaessa luonnossa tapahtuvaa liikuntaa muissa ympäristöissä tapahtuvaan liikuntaan on huomattu, että luontoliikunnalla on yhteyksiä esim. parempaan vireystilaan, tarkkaavaisuuteen ja jännittyneisyyden vähenemiseen. Viime vuonna WHO:n julkaisemat liikuntasuositukset nostavat entistä enemmän esille kevyen arkiliikunnan terveyshyödyt. Erityisesti vähän liikkuville pienikin liike on hyväksi: “Every move counts!”. GoGreenRoutes hakee keinoja nimenomaan arkiliikunnan ja päivittäisen liikkumisen edistämiseen yhdistäen siihen luonnosta saatavat hyvinvointitekijät. Keväällä 2022 toteutetaan 12 viikon tutkimusinterventio, johon etsitään kolmeasataa vähän liikkuvaa osallistujaa.

GoGreenRoutes

GoGreenRoutes 360°-terveyskonsepti

Kaupungit kestävän kehityksen suurlähettiläinä

Lahdessa, yhdessä projektin viiden muun hankkeen kehittäjäkaupungin (Tallinna, Umeå, Burgas, Versailles ja Limerick) kanssa, halutaan ymmärtää paremmin, miten luonnossa toteuttavat aktiviteetit voivat tukea terveyden edistämistä. Lisäksi tutkitaan, miten voidaan mahdollistaa luonnossa liikkuminen ja palautuminen kaikenikäisille. Osana GoGreenRoutes -projektia Lahden kaupunki yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sekä muiden sidosryhmien kanssa tulee kehittämään Kintterön terveysmetsä -kokonaisuutta palvelemaan kaikkia lahtelaisia luontoliikkumisen ympäristönä. Ideoita keinumis- ja joogatasanteista edelleen virtuaalisiin luontokokemuksiin sisätiloissa on jo lähdetty kehittelemään, ja projektin aikana niitä tullaan myös kokeilemaan käytännössä. Oppia kerätään myös muista projektin kumppanikaupungeista ja projektissa toteutettavista tutkimuksista. Kaikki tulokset tulevat olemaan myös muiden alueiden ja aiheesta kiinnostuneiden hyödynnettävissä, millä edistetään globaalin kestävyyden toteutumista. Näin Lahti toimii yhtenä esimerkillisenä kestävän liikkumisen luontolähtöistenratkaisujen edistäjänä Euroopassa.

GoGreenRoutes-projekti on rahoitettu EU Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta rahoitussopimusnumerolla 869764. Projektikoordinaattorina toimii Maynoothin Yliopisto Irlannissa.

Lisätietoja projekstista:

gogreenroutes.eu
cordis.europa.eu

Maria Suomela
Maria Suomela
Maria Suomela työskentelee GoGreenRoutes-projektin projektipäällikkönä Lahden kaupungin ympäristökehitys-yksikössä.
Ilkka Väänänen
Ilkka Väänänen
Ilkka Väänänen (FT, LitL) toimii GoGreenRoutes-projektissa erikoistutkijana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot -vahvuusalueella.