Lahti - Yhdessä tehty ympäristökaupunki

MATKA EUROOPAN
YMPÄRISTÖPÄÄKAUPUNGIKSI
LÄHTI VESIJÄRVESTÄ

Lahti on yhdessä tehty ympäristökaupunki. Vahvuuksiamme ovat monipuolinen ympäristöosaaminen
ja kansainvälistyvä yritystoiminta. Kierrätämme luonnonvaroja, materiaalia ja tuotteita tehokkaasti
sekä luomme uutta arvoa teknologioiden ja älykkyyden avulla. Haluamme että kulutus on kestävällä
tasolla ja kasvihuonepäästöt lähenevät nollaa.

Meillä Lahdessa on kunnianhimoinen tavoite: me haluamme tehdä Suomen tunnetuksi
päästöttömyyden edelläkävijänä ja kiertotalousyhteiskuntana.

Eilen

Lahden tarina on vahva osa Suomen kehitystä: 1970-luvulle asti jatkui nopean kasvun ja teollistumisen kausi, joka rasitti ympäristöä. 1990-luvun teollisuuden ja työpaikkojen romahduksen jälkeen Lahden kaupunki panosti vesiensuojeluun ja siihen liittyvään ympäristöalan koulutukseen ja tutkimukseen. Teollisen rakenteen murros ja kaupungin strategiset ratkaisut johtivat ympäristöystävälliseen ja resurssiviisaaseen yritystoimintaan.

Lahdessa ei ole ollut käytössä poikkeuksellisen suuria resursseja vaan meillä on yhteinen tahtotila, joka on vienyt kaupunkia eri vuosikymmeninä eteenpäin.

1942
2018

Tämän olemme jo saavuttaneet

 • Muutimme pahasti teollisuuden päästöjen saastuttaman Vesijärven kansainvälisesti kiinnostavaksi esimerkiksi siitä, mitä kaupungin, yliopiston tutkijoiden ja asukkaiden aktiivisella yhteistyöllä saadaan aikaan.
 • Jätehuollon pitkäjänteisen kehittämisen ansioista 97 % kotitalousjätteestä menee hyötykäyttöön.
 • Laman myötä kadonnut raskas teollisuus on korvautunut ympäristöteknologialla ja kiertotalousliiketoiminnalla, jotka nyt muodostavat 8 % Lahden työpaikoista.
 • Olemme luopuneet täysin kivihiilen käytöstä, vaikka olemme kylmän ilmaston pohjoinen kaupunki, jolla ei ole omia energialähteitä.
 • Kestävä kaupunkisuunnittelumme ansiosta Lahden keskustassa asuu 50 % enemmän asukkaita kuin 1990-luvulla.
 • Jatkuva yleiskaavaprosessimme ja maankäytön suunnittelun toimintamallimme on innovatiivinen ja valtakunnallisesti ainutlaatuinen.
 • Uudistimme joukkoliikenteemme vuonna 2014 ja otimme käyttöön Suomen vähäpäästöisimmän liikennekaluston.

Tänään

Tänä päivänä Lahden visiona on olla kansainvälisesti rohkea ympäristökaupunki. Tällä hetkellä suurimpia ympäristöhaasteita on lisääntynyt liikenne.

Olemme tehneet viime vuosien suurimmat investoinnit juuri liikenteen sujuvuutta ja ihmisten liikkuvuutta ajatellen; toriparkki, matkakeskus ja joukkoliikenneuudistus ovat tärkeitä osia hyvin toimivassa kaupungissa.

Eteläisen Suomen liikenteen risteyskohdassa Lahden sijainti on optimaalinen uusien asukkaiden, yritysten ja kansainvälisten investointien näkökulmista.

Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021.

Huomenna

Olemme asettaneet kunnianhimoiset ympäristötavoitteet, jotka ovat saavutettavissa.
Koko kaupunkikonserni, kaupunkilaiset ja alueen yritykset ovat mukana tässä työssä.

LAHDESSA LIIKUTAAN KESTÄVÄSTI

Teemme pyöräilystä, jalankulusta ja julkisesta liikenteestä houkuttelevaa ja kannustavaa henkilökohtaisen päästökaupan avulla. Näin myös tarve yksityisautoiluun pienenee.

 • Kestävä kaupunkisuunnittelu kannustaa tiiviimpiin, energiatehokkaampiin ja päästöttömiin asumismuotoihin hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella.
 • Autolla tehtyjen alle 5 km matkojen osuus on alle puolet kaikista kaupunkimatkoista.
 • Autoilun väheneminen näkyy parempana ilmanlaatuna, pienempinä hiilidioksidipäästöinä sekä alempana meluna.
 • Asukkaiden hyvinvointi lisääntyy.

LAHTI ON KANSAINVÄLISESTI KIINNOSTAVA KOKEILUKAUPUNKI

Siirrymme jätteettömään kiertotalouteen, puolitamme kasvihuonepäästöt ja olemme ilmastoneutraali kaupunki.

 • Energiatuotannossa siirrytään kokonaan uusiutuviin energialähteisiin sekä energiaomavaraisuuteen.
 • Lahdessa pilotoidut Kujalan jätekeskuksen teolliset symbioosit muuttuvat cleantech-alan standardeiksi.
 • Lahtelainen ympäristöosaamisen ja -liiketoiminnan keskittymä on Pohjoismaiden merkittävin.
 • Lahti on tunnettu ympäristöalan huipputapahtumien kotikaupunkina.

LAHTI ON SUOSITTU LUONTOMATKAILUKOHDE

Suojelemme luontoa ja huolehdimme vesistöjen tilasta sekä edistämme kestävää matkailua.

 • Kaupungin vesistöjen ja viheralueiden kestävä virkistyskäyttö lisääntyy.
 • Luonnonsuojelualueet ovat tärkeä hyvinvointitekijä ja matkailuvaltti.
 • Kaikki kaupungin vesistöt ovat hyvässä ekologisessa tilassa.

CITICAP – Älykkäitä liikkumisratkaisuja Lahdesta Eurooppaan

Lahti tarjoaa kansainvälisesti ainutlaatuisen kokeiluympäristön kestävään liikkumiseen ja investointeihin.

CitiCAP-hankkeessa (Citizens’ cap-and-trade co-created) suunnitellaan ja toteutetaan asukkaan päästökauppa (personal carbon trade, PCT) ensimmäisenä kaupunkina maailmassa. Päästökauppaa käydään mobiilisovelluksella, joka perustuu liikkumismuodon tunnistukseen.

Mobiilisovellukseen haetaan vähintään 1 300 kaupunkilaista testikäyttäjiksi. Sovelluksen ja siihen liittyvän liikkumisen tietoalustan testaus aloitetaan vuonna 2019.

Lahteen rakennetaan älykäs pyörätie, joka toimii testialustana älykkäille pyöräilyä tukeville ratkaisuille. Älykäs pääpyöräreitti on suunniteltu Apilakadulta matkakeskukseen.

CitiCAP tukee Lahden vuosien 2017–2020 yleiskaavatyötä sekä EU:n kestävän kaupunkiliikkumisen (SUMP) valmistelua. Hankkeessa maankäytön ja liikkumisen yhdistävä suunnitteluprosessi tuotteistetaan kansainväliseksi esimerkiksi.

CitiCAP toteutetaan asukkaiden, korkeakoulujen ja yritysten kanssa

Kaupunkilaiset ovat mukana toteuttamassa hanketta alusta lähtien. CitiCAPin yksi perusedellytys on kerätä kattavasti tietoa ihmisten liikkumisvalinnoista. Kaupungista kerättävä liikkumisen tieto avataan yrityksille ja muille yhteistyökumppaneille.

Hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun asti.

Lue lisää CitiCAP-hankkeen nettisivuilta ›

CitiCAP

 • testataan asukkaiden henkilökohtaista liikkumisen päästökauppaa
 • rakennetaan uusi malli kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmaan
 • luodaan kevyt tietoalusta liikkumisen tiedon kokoamiseen ja avaamiseen
 • rakennetaan älykäs pyörätie