Ympäristöpääkaupungin innovaatiokilpailusta osallistava Kylätalkoot-toimintamalli asukastoiminnan kehittämiseen - Lahti

Ympäristöpääkaupungin innovaatiokilpailusta osallistava Kylätalkoot-toimintamalli asukastoiminnan kehittämiseen

Lahden yhteistyökumppanina toiminut Sitowise etsi ympäristöpääkaupungin innovaatiokilpailun kautta ratkaisuideoita kaupunkilaisten osallistamiseen. Ehdotuksien joukosta voittajaksi valittiin asukasyhdistyksille suunnattu osallistava Kylätalkoot-toimintamalli, jolle Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -projekti myönsi 34 000 euron rahoituksen.

Ilmakuva Anttilanmäeltä
Kylätalkoot-toimintamallia pilotoitiin paikallisten asukasyhdistysten kanssa neljällä asuinalueella Lahdessa syksyn 2021 aikana. Hankkeen aikana valmistui myös Kylätalkoot-työkirja, toimintamalli tämän päivän asukasyhdistyksille. Työkirjan avulla toimintamalli voidaan ottaa käyttöön kaikissa eri asukas- ja kaupunginosayhdistyksissä. Kylätalkoiden tavoite on auttaa asukasyhdistyksiä imagon nostatuksessa ja sitä kautta varmistaa asukasyhdistysten säilyminen ja aktiivisuus myös tulevaisuudessa.

Syksyn pilotointivaiheessa kerättiin asukasymmärrystä muun muassa siihen, millaisia asukkaita eri alueilla asuu ja mitä he toivovat omalta asuinalueeltaan. Työkirjaan on luotu kuusi erilaista asukasprofiilia: kuvitteellisia henkilöitä, joiden avulla asukasyhdistys voi tunnistaa ja aktivoida asukkaita mukaan yhteiseen toimintaan.

Työkirjaan on koottu myös vinkkejä ja ideoita toimintaan ja alueelliseen näkymiseen. Kun asukasyhdistys on esillä alueen sosiaalisessa mediassa ja tapahtumista kerrotaan avoimesti, toimintaan on uusienkin ihmisten matala kynnys lähteä mukaan. Kylätalkoot-hankkeen takana on kaksi asukasyhdistysaktiivia, Marianne Kämi ja Johanna Ruuhijärvi.

– Näimme, että kun asukasyhdistyksen toimintaa vähän kehitetään eteenpäin, saadaan sen kautta paikallista aktiivisuutta lisättyä. Se taas palvelee sekä alueen asukkaita että koko kaupunkia, mutta myös lisää asuinympäristön elinvoimaa ja hyvinvointia, Kämi arvioi.

Sitowise on ollut tiiviisti mukana asiantuntijaroolissa sekä toteuttamassa toimintamallia ja työkirjaa.

Asukasyhdistys kokoaa, osallistaa ja saa pitämään huolta

Hankkeen vetäjät Kämi ja Ruuhijärvi kokevat, että asukasyhdistykset ovat kaupungin sisäinen voimavara, joka helposti näyttäytyy vaatimattomana talkootoimintana. Vanhan ajan pihatalkoiden lisäksi asukasyhdistys on asukkaita yhteen kokoava ja osallistava voima. Toiminnalla on myös laajempia merkityksiä.

– Asukasyhdistys pystyy tavoittamaan asuinalueellaan kaikenikäisiä ja sen kautta voi saada kaikkien, hiljaistenkin, äänen kuuluviin. Osallisuus ja osallisuuden kokeminen toteutuvat siellä ihan ruohonjuuritasolla, Johanna Ruuhijärvi sanoo.

– Kun asuinympäristössä on aktiivista toimintaa, se hyödyttää koko asuinalueen elinkaarta. Ihmiset myös haluavat huolehtia lähiympäristöstään, kun he voivat osallistua ja vaikuttaa. Sosiaalinen ja ympäristöllinen kestävyys kulkevat tässä käsi kädessä, Marianne Kämi toteaa.

Sitowiselle on tärkeää kehittää kaupungin elinvoimaisuutta ja vahvistaa asukkaiden osallisuuden kokemusta.

– Asukasyhdistystoiminta on tärkeä suoran demokratian muoto. Kaupunginosan asiat ovat lähellä ihmistä, ja jokaiselle voidaan etsiä oma tapa vaikuttaa: ikäihmisille yhteisöllistä tekemistä, nuoria kiinnostaa usein lähiluonto ja harrastusmahdollisuudet, joku taas haluaa ajaa itselleen tärkeää asiaa asukastoiminnan kautta. Kylätalkoiden briljantti juttu on, että tunnistetaan erilaiset asukasprofiilit. Se on tärkeää lähidemokratian näkökulmasta, Sitowisen johtava asiantuntija Kalle Nieminen sanoo.

Kylätalkoot-toimintamalli on kaikkien Suomen asukasyhdistysten käytettävissä ja otettavissa käyttöön. Mallin kehittäjät hakevat parhaillaan jatkorahoitusta jatkokehittämiselle ja hyväksi todetun toimintamallin jalkauttamiseen.

Ympäristöpääkaupungin innovaatiokilpailu tuotti kaikkiaan 26 käytännön ratkaisuehdotusta ympäristöhaasteisiin. Kolme kilpailussa menestynyttä hakijaa sai rahoituksen omalle vastuullisuusprojektilleen.

Lisätietoja

Tutustu käsikirjaan tästä: Kylätalkoot – Käsikirja asukasyhdistysten sankareille

Kylätalkoot
Marianne Kämi ja Johanna Ruuhijärvi
kylatalkoot@gmail.com

Sitowise
Kalle Nieminen
kalle.nieminen@sitowise.com