Lahden maankäyttö suuntaa tulevaisuuteen - Lahti

Lahden maankäyttö suuntaa tulevaisuuteen

Maankäytön suunnittelu on pitkäjänteistä yhteistyötä. Tarvitaan yhteinen suunta, aktiivista maapolitiikkaa ja yhteistyössä käytettävää tietoa. Unelmatkin voivat toteutua. Osallistuminen maankäytön suunnitteluun on Lahdessa maailmanluokkaa. Kaupungin eri palvelualueiden yhteistyökään ei ole muualla yleistä.

Lahti suunnittelee yleiskaavaa kokonaisvaltaisesti

Lahti otti rohkean askeleen vuonna 2008, kun se käynnisti koko kaupunkia koskevan yleiskaavatyön. Lahden suunta -kokonaisuudessa ovat nyt mukana myös kestävän liikkumisen ohjelma sekä ympäristöohjelman ja palveluverkon valmistelu. Lahden tapa suunnitella maankäyttöä ja liikkumista tiiviisti yhdessä on Suomessa ainutlaatuinen.

Yhdessä sovitut toimintatavat varmistavat suunnitteluohjeiden ja eri yksiköissä tuotetun tiedon huomioon ottamisen. Ilmastonmuutos, hulevesien hallinta, kiertotalous – selvitystarpeet ja tiedon määrä kasvavat jatkuvasti.

Katujen ja viheralueiden suunnittelu yhtä aikaa asemakaavan kanssa tekee mahdolliseksi viihtyisän sekä toimivasti ja taloudellisesti maastoomme sopivan rakentamisen. Maankäytön suunnittelussa tehdään valintoja ristiriitaisten tavoitteiden välillä. Jatkuva yhteistyö, ajantasainen tieto ja laaja osallistuminen luovat pohjaa valinnoille.

Määrätietoinen suunnittelu tarvitsee rinnalleen pitkäjänteisen edunvalvonnan. Ohitie, oikorata ja eteläinen kehätie eivät olisi toteutuneet ilman päättäjien ja virkakunnan vuosikymmenten työtä. Päättäjillä tulee siksi olla jatkuvasti riittävästi tietoa maankäytön suunnittelun suunnasta.

Yhteinen tieto kartalle

Maankäytön suunnittelun eri vaiheissa kasvavaa tietomäärää voidaan hallita vain sähköisessä muodossa. Tiettyyn paikkaan kohdennettu tieto antaa suunnittelijalle mahdollisuuden tutustua eri asiantuntijoiden tuottamiin lähtötietoihin.

Jopa kyselyillä kerättyä tietoa tallennetaan myöhempää käyttöä varten. Päiväkotilasten mielipaikoista ja kulkureiteistä kerätty tieto vaikutti Sykekadun asemakaavan muutokseen. Päiväkotilasten reitti viereisten tonttien kautta laajemmalle virkistysalueelle merkittiin kaavaan.

Lahden paikkatietopalveluissa tehdään tärkeää työtä erilaisten tietojen viemiseksi kartalle ja päivittämiseksi. Kaupungin verkkosivujen Karttapalvelussa kaikki pääsevät tutustumaan esimerkiksi ilmakuviin eri vuosikymmeniltä, liikenteen ja viheralueiden aineistoihin, pohjavesialueisiin ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita koskeviin selvityksiin.

Kestävän kasvun hallitseminen edellyttää aktiivista maapolitiikkaa

Kasvavaan Lahteen liitettiin vuonna 1956 Heinolan radan varteen kasvanut osa Nastolaa palveluineen ja asukkaineen. Ahtialan kaupunginosa rakentui kuitenkin hajanaisesti kaupungin maanomistuksen mukaisesti ja uudet palvelut viipyivät.

Uusia asuinalueita rakennetaan edelleen pääosin kaupungin maalle, mutta Ahtialasta otettiin opiksi. Lahti on hankkinut maata määrätietoisesti. Palveluverkkotyö toivottavasti parantaa myös palveluiden toteutumisen ajoittamista. Palveluiden saavutettavuuden lisäksi niiden kapasiteetti on yksi uuden asuinalueen haasteista, ja siihen voidaan vaikuttaa luovutettavien tonttien määrällä.

Uuden yritystoiminnan houkutteleminen ja olemassa olevien yritysten kehitysmahdollisuuksien turvaaminen vaativat usein maapolitiikan, kaavoituksen, kunnallistekniikan ja rakennusvalvonnan oikea-aikaista yhteistyötä. Elinkeinoelämän edellytyksiä turvataan jo yleiskaava-alueiden maanhankinnalla ja aluerakentamisen investoinneilla Pippon alueen tapaan.

Mittaamattomilla arvoilla on suuri vaikutus

Lahden maisema ja luonto ovat ainutlaatuisia. Salpausselkä kulkee tiiviin taajaman kohdalla ja tavoittelee pohjoispuolella olevia järviä hienovaraisesti. Maastosta löytyy vielä jääkauden aikaisten merien rantaviivoja, ja nämä rinteet halutaan säilyttää.

Menneisyyteen kannattaa tutustua ymmärtääkseen, miksi nykyinen ympäristömme on tämän näköinen. Päätöksiä tulevaisuuden maankäytön suunnasta täytyy kuitenkin uskaltaa tehdä nyt kaiken sen tiedon pohjalta, mitä meillä on käytettävissä. Suunnitelma voi joskus olla aikakautensa maankäytön suunnittelun trendien mukainen eikä toteutuskelpoinen tulevaisuudessa. Siksi on erityisen tärkeää, että Lahdessa yleiskaavaa tarkistetaan säännöllisesti.

Unelmat voivat toteutua

Tavoitteellinen ja pitkäjänteinen yhteistyö palkitsee. Valtatie 12 ja sen raskas liikenne ovat siirtyneet keskustan pohjavesialueelta eteläiselle kehätielle. Vesijärven rantaa kiertävän raitin suunnittelua voidaan jatkaa Niemen teollisuusalueiden kohdalla. Renkomäessä soranotto päättyy ja suunnittelu sorakuopan muuttamisesta virkistysalueeksi alkaa.

Yhteistyötä jatkamalla ja kehittämällä vuoden 2021 ympäristöpääkaupungissa on hyvä asua ja toimia tulevaisuudessakin.

Lue lisää:
lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/strategia-ja-kehittaminen/lahden-suunta/
lahti.fi/kaavoitus

Anne Karvinen-Jussilainen
Anne Karvinen-Jussilainen on kaupunginarkkitehti, joka on työskennellyt Lahden kaupunkisuunnittelussa vuodesta 2001 ja sitä ennen Nastolan kunnassa.